I samarbejde med Helsingør Kommune etableres der nye boldbaner i tilknytning til Snekkersten Idrætscenter. Boldbanerne udføres som naturgræsbaner og omfatter 2 ‘full-size’ 11:11-mandsbaner samt træningsarealer til 5:5- og 3:3-baner. I tilknytning hertil etableres der komplet nyt afvandingsanlæg og hegning delvist rund om anlægget. Anlægget indpasses i de naturlige omgivelser med respekt for diverse fredningsbestemmelser. Det er mellem det nuværende idrætsanlæg og de nye boldbaner udført direkte adgangsforhold for brugerne og tilskuere, herunder nødvendige parkeringsarealer med belysning.

Arealet som andrager ca. 2 hektar, har før ombygning været anvendt til landbrug. Det har medført omfattende jordarbejder, som følge af betydelig  jordflytning for udligning af de store terrænforskelle, og dernæst i forbindelse med etablering af komplet nyt afvandingsanlæg.

Jordarbejdet har været forsinket grundet voldsomme nedbørsforhold i 2011, men det forventes at banerne kan stå færdigsået foråret 2012.